சேவை அடிப்படையில் 

சித்தரிப்புகளில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள் நேர்காணலில் பங்கேடுத்தோரின் அபிப்பிராயங்களாகும். அவை வலைப்பங்கத்தின் உரிமையாளர்களின் கருத்துக்கள் அல்ல.

நாங்கள் சித்தரித்திருபோரின் விவரங்களை எங்களால் உறிதி படுத்தப்படவில்லை. இவற்றில் உள்ள பிழைகளுக்கோ, விடுபட்ட தகவல்களுக்கோ, தவறான கருத்துக்கு இட்டு செல்லும் விவரங்களுக்கோ நாங்கள் பொறுப்பல்ல. 
 
எங்கள் வலைப்பங்கத்தில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் இணைப்புகளின் உள்ளடக்கங்களுக்கோ தரத்திற்கோ நாங்கள் பொறுப்பல்ல. மற்றும் இந்த இணைப்புகள் எங்களால் அங்கீகரிக்க பட்டவையல்ல.
 
எங்கள் வலைப்பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்கள் ஏதேனும் அவதூராகவோ, ஆபாசமாகவோ, அச்சுறுத்தலாகவோ, தனிமனித உரிமை மீரலாகவோ, பதிப்புரிமை மீரலாகவோ, வெறுப்புணர்வை காட்டுவதாகவோ, குற்றசெயலை தூண்டுவதாகவோ, எந்த சாராரின் உரிமைகளை மீருவதாகவோ இருந்தால், இவை எதற்சையானவையே தவிர, வேண்டுமென்றே சித்தரிக்கபட்டவை அல்ல.     

இந்திய சமுதாய முன்னோடிகளுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம்.

50முகங்கள் நமது நாட்டிற்கும் சமூகத்திற்கும் பங்களித்த சராசரி சிங்கப்புரர்களின் கதைகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.